Camp 2004 - Gatka Training (2 of 3)


gatka1972.jpg (78kb) gatka2005.jpg (71kb) gatka2006.jpg (72kb) gatka2007.jpg (74kb) gatka2008.jpg (75kb)
gatka2009.jpg (77kb) gatka2010.jpg (71kb) gatka2011.jpg (74kb) gatka4852.jpg (63kb) gatka4853.jpg (62kb)
gatka4854.jpg (65kb) gatka4855.jpg (59kb) gatka4862.jpg (70kb) gatka4863.jpg (65kb) gatka4864.jpg (61kb)
gatka4865.jpg (66kb) gatka4866.jpg (70kb) gatka4867.jpg (69kb) gatka4868.jpg (71kb) gatka4869.jpg (72kb)
gatka4870.jpg (70kb) gatka4871.jpg (62kb) gatka4872.jpg (66kb) gatka4873.jpg (58kb) gatka4874.jpg (56kb)
gatka4875.jpg (66kb) gatka4876.jpg (67kb) gatka4877.jpg (76kb) gatka4878.jpg (73kb) gatka4879.jpg (71kb)
gatka4880.jpg (67kb) gatka4881.jpg (75kb) gatka4895.jpg (80kb) gatka4896.jpg (77kb) gatka4897.jpg (76kb)
gatka4898.jpg (81kb) gatka4899.jpg (78kb) gatka4900.jpg (81kb) gatka4901.jpg (74kb) gatka4902.jpg (81kb)
gatka4903.jpg (79kb) gatka4904.jpg (85kb) gatka4905.jpg (79kb) gatka4906.jpg (79kb) gatka4907.jpg (80kb)